aktualnosci

Z ŻYCIA SZKOŁY - I i II GIMNAZJUM

2012-01-16

W roku szkolnym 2011/ 2012 na poziomie gimnazjum funkcjonują dwie klasy - I i II dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Klasa I A liczy 6 osób: 3 dziewczynki i 3 chłopców, a klasa II A 9 uczniów: 2 dziewczynki i 7 chłopców.
Dla każdego ucznia został opracowany indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny w oparciu o podstawę programową, zalecenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz możliwości danego ucznia.


Głównymi celami edukacyjno - rewalidacyjnymi programów jest:

• doskonalenie umiejętności samoobsługowych w codziennym życiu,
• poznawanie najbliższego otoczenia: szkoły, urzędów i innych instytucji,
• nabywanie umiejętności i nawyków prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych,
• usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej i kinetyczno ruchowej,
• nabycie umiejętności czytania i pisania w zakresie indywidualnych możliwości rozwojowych wychowanka,
• doskonalenie elementarnych pojęć matematycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym,
• rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej,
• rozwijanie sprawności psychofizycznej,
• kompensowanie i usprawnianie zaburzeń funkcji deficytów rozwojowych.


W klasie I i II gimnazjum w/w cele i zadania realizowane są na poszczególnych przedmiotach
i zajęciach rewalidacyjnych:

Funkcjonowanie w środowisku 5 godzin tygodniowo
Plastyka 8 godzin tygodniowo
Technika 9 godzin tygodniowo
W-F 4 godziny tygodniowo
Muzyka 2 godziny tygodniowo
Religia 2 godziny tygodniowo
Usprawnianie technik szkolnych 4 godziny tygodniowo
Usprawnianie mowy 4 godziny tygodniowo
Hipoterapia 2 godziny tygodniowo

 

Zajęcia odbywają się codziennie wg planu lekcji, cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w nich, z radością i zaciekawieniem wykonują polecone zadania. Doskonalą technikę czytania i pisania. Wykonują proste działania matematyczne. Poznają środowisko przyrodnicze. Na zajęciach plastyczno technicznych malują, rysują, konstruują. Przygotowują też proste posiłki, pieką ciasto. Uczą się estetycznego podania posiłku, dekoracji stołu i zachowania się przy stole. Są dumni z osiąganych efektów, zwłaszcza, gdy towarzyszy temu jeszcze pochwała uczącego czy nagroda. Atmosfera zajęć jest zawsze serdeczna i życzliwa. Różnorodne pomoce dydaktyczne sprawiają, że zajęcia są atrakcyjne i kolorowe. Wspomnieć należy też o krótkich wycieczkach terenowych tematycznie związanych z programem.


Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez pedagogów posiadających dodatkowe kwalifikacje z zakresu hipoterapii, logopedii. W oparciu o przeprowadzone badania dla każdego ucznia opracowany został program terapeutyczny.
Na zajęciach z usprawniania mowy realizowane są zadania takie jak:
-usprawnianie artykulacji zaburzonych głosek
-wzbogacanie słownika biernego i czynnego
-doskonalenie percepcji słuchowej: uwagi, pamięci, wrażliwości słuchowej
-poprawa koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej

Podczas zajęć z hipoterapii usprawniana jest motoryka, koordynacja ruchowa, wzmacniane są mięśnie posturalne. Ponadto uczniowie uczą się w czasie tych zajęć samodzielności, wzrasta ich samoocena. Systematyczna praca daje oczekiwane efekty.

 

Młodzież klasy IA i II A gimnazjum aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, współtworzy go. Bierze udział w uroczystościach szkolnych, przygotowuje programy artystyczne. Lubią taniec, muzykę - to prawdziwi młodzi aktorzy. Uczestniczą w zajęciach integracyjnych w szkole i poza nią.Duży nacisk kładzie się na kształtowanie pozytywnych cech charakteru czyli wyrabianie nawyku pracowitości, wrażliwości w obcowaniu z ludźmi, wdrażaniu do systematyczności, dokładności, odpowiedzialności za wykonywane polecenie, pracę. Wspólnemu celowi, łączącemu nauczycieli uczących w tej klasie i uczniów przyświeca piękna i szlachetna idea - docenianie zdobytych umiejętności oraz wiara w twórcze możliwości każdego ucznia.


Z przyjemnością piszemy o klasach, w których uczymy i jesteśmy wychowawcami, o pracy terapeutycznej, ponieważ mamy świadomość, że zespołowo osiągamy wiele, a czynimy dla tych, którzy nas potrzebują.

 


wych. Barbara Dubiel
wych. Dorota Frankowska

 

POZOSTAŁE ZDJĘCIA W PRZYGOTOWANIU

 

Wykonanie strony www Redruk.pl