aktualnosci

Z ŻYCIA SZKOŁY - KLASA 6 b

2011-11-28

W klasie 6 b realizowany jest indywidualny, autorski program edukacyjno terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, opracowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową. W klasie szóstej uczy się pięcioro dzieci, wśród nich jedno objęte indywidualnym tokiem nauczania na terenie szkoły. Praca z każdym uczniem opiera się o założenia indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego, uwzględniającego umiejętności, predyspozycje, możliwości i zainteresowania dzieci.


Pracując z uczniami, nauczyciel szczególną wagę przykłada do usprawniania technik szkolnych. Podczas pracy z dzieckiem bardzo ważne jest nawiązanie dobrego kontaktu z każdym z uczniów. Przyjazna atmosfera w klasie sprzyja nauczaniu, dzieci chętniej pracują, lepiej radzą sobie z pokonywaniem trudności i rozwiązywaniem problemów i są coraz bardziej ciekawe świata. Aby stworzyć uczniom możliwości poznawania świata, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej, wychowawca i nauczyciele koncentrują się na rozwijaniu percepcji słuchowej, wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej i sprawności graficznej. Pod okiem nauczyciela dzieci utrwalają kształty liter drukowanych i pisanych, doskonalą technikę czytania sylabami, wyrazami i zdaniami, oraz proste wykonują obliczenia i zadania matematyczne ma konkretach.

 

Na zajęciach funkcjonowania w środowisku i społeczeństwie (6 razy w tygodniu), plastyki (6 razy w tygodniu), techniki (5 razy w tygodniu), muzyki i wychowania fizycznego (po 4 razy w tygodniu) w klasie szóstej uczniowie wykonują ćwiczenia i zadania usprawniające ogólny rozwój, oraz pozwalające wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. W rezultacie dzieci postrzegają siebie jako potrzebne, podbudowują poczucie własnej wartości oraz uczą się zasad funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz społeczeństwie.

 

W klasie szóstej prowadzone są również zajęcia artystyczne. Wykonując, zróżnicowane pod względem technik i tematów prace plastyczne, mają niepowtarzalną okazję wyrażenia swoich uczuć i emocji. Gdy brakuje im słów, określających ich potrzeby, pragnienia, lęki i niepokoje, z pomocą przychodzi pusta kartka, farby i kredki. W ramach zajęć artystycznych, obejmujących zarówno zajęcia plastyczne, jak i muzyczne, nauczyciele podejmują współpracę z Muzeum Etnograficznym, tarnowskimi plastykami, twórcami ludowymi oraz Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną. Istotną rolę w procesie edukacji jest wykorzystanie korelacji między przedmiotami. Efektem takich działań są między innymi przedstawienia teatralne. Uczniowie klasy szóstej uczestniczą w niemal wszystkich etapach przygotowania tych małych widowisk - uczą się tekstów piosenek i ruchu scenicznego, przygotowują oprawę muzyczną i scenografię, a na koniec prezentują efekty swojej pracy podczas uroczystości i spotkań z rodzicami. Na kilka minut scena należy tylko do nich - stają się prawdziwymi artystami.

 

Autorem artykułu jest wychowawca klasy 6b - mgr Bożena Tadel


 

Wykonanie strony www Redruk.pl