aktualnosci

Z ŻYCIA SZKOŁY - KLASA 5

2011-11-04

Do zespołu klasowego (5-6) uczęszcza 6 uczniów, z których jeden ma indywidualny tok nauki. Droga rozwoju wszystkich uczniów, uwarunkowana rodzajem i stopniem niepełnosprawności danego dziecka, została dobrana odpowiednio dla każdego z nich. Nauczyciel przy tym miał na uwadze fakt, iż każdy podopieczny jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Praca z uczniami wymaga od nauczyciela stworzenia atmosfery opartej na zaufaniu, życzliwości, akceptacji. Umożliwiamy uczniom odniesienie sukcesu, co podnosi wiarę dziecka we własne siły i motywuje go do dalszego działania. Najważniejszą sprawą jest gruntowne poznanie dziecka, tego co potrafi, jak się porozumiewa, jak poznaje świat, jak lubi spędzać wolny czas, czym się interesuje. Wiadomości te uzyskuje się poprzez analizę dokumentacji, rozmowy z rodzicami, osobami prowadzącymi z dzieckiem zajęcia, obserwację ucznia podczas nauki i zabawy. Tak zebrane wiadomości służą do opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia w oparciu o ,,Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach'' W programach uwzględnia się możliwości dzieci, ich potrzeby, zainteresowania. Zagadnienia programu dotyczą następujących przedmiotów:


-funkcjonowanie w środowisku
-plastyka
-technika
-muzyka
-wychowanie fizyczne
-religia.

 

Treści programowe funkcjonowania w środowisku obejmują: samoobsługę, uspołecznienie, komunikowanie się, naukę czytania, pisania oraz elementarne pojęcia matematyczne, uczniowie zdobywają podstawowe wiadomości o życiu społecznym i przyrodniczym. Plastyka dotyczy takich czynności, jak malowanie, rysowanie, modelowanie. W ramach techniki uczniowie doskonalą czynności manualne, takie jak; lepienie, budowanie, konstruowanie, nawlekanie, wydzieranie, cięcie, wycinanie, stemplowanie, zdobywają umiejętności z zakresu przyrządzania prostych posiłków, obsługi urządzeń technicznych. Muzyka dotyczy kształcenia poczucia rytmu, słuchu, różnicowania tempa i dynamiki, ćwiczeń głosowych i śpiewu. Natomiast wychowanie fizyczne obejmuje zabawy i gry ruchowe, gimnastykę oraz dyscypliny sportowe. Religia obejmuje treści przyjęte w podstawie programowej tego przedmiotu i dostosowane przez prowadzącego do możliwości ucznia.

 

W pracy z uczniami stosowane są następujące metody pracy: metoda ośrodków pracy, bazuje ona na naturalnych zainteresowaniach dziecka otoczeniem. Zajęcia z poszczególnych ,,przedmiotów" przeplatają się i uzupełniają tworząc całość. W pracy z uczniami wykorzystywane są również elementy innych metod takich jak: metoda W. Sherborne, czyli metoda ruchu rozwijającego, metoda polisensoryczna, metoda Dobrego Startu, metoda Aktywności M.CH.Knilów, metoda Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona, muzykoterapia. W szkole uczniowie mają również zajęcia rewalidacji indywidualnej, zmierzające do usunięcia odchyleń od normy i zaburzeń w pewnym zakresie, np. procesów orientacyjno-poznawczych, myślenia i mowy, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnych, samoobsługi i zaradności, sprawności motorycznej i innych. Zajęcia dodatkowe: logopedia - 4 h tygodniowo, muzykoterapia - 2h, hipoterapia-2h, gimnastyka krekcyjna-2h, usprawnianie technik szkolnych- 2h.

 

Posiadamy na wyposażeniu klasy dużo różnego rodzaju pomocy dydaktycznych: ćwiczeń, bajek ,plansz, kart pracy, gier dydaktycznych, puzzli, układanek. Dzięki temu uczniowie mają bardziej urozmaicone zajęcia. Klasa jest połączona z salą zabaw, w której oprócz zabawek znajdują się pomoce do zabaw tematycznych. Podczas zajęć często wykorzystuję komputer, uczniowie przy pomocy programów multimedialnych usprawniają się w zakresie procesów orientacyjno - poznawczych, myślenia i mowy czy koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Ważną formą pracy dydaktyczno - wychowawczej w naszej placówce są różnego rodzaju uroczystości, imprezy, wycieczki. Sprzyjają one współdziałaniu z rodzicami, wspólnej integracji dzieci oraz integracji Ośrodka z szerszym środowiskiem społecznym.

Wdrażane programy przynoszą oczekiwane wyniki. Dzieci odnoszą sukcesy w różnych sferach aktywności. U uczniów zwiększyła się świadomość udziału w zajęciach i wzrosła ich aktywność na lekcji. Klasa tworzy zgrany zespół, dzieci lubią się i zgodnie współdziałają w grupie.


Autorem artykułu jest wychowawca klasy 5 - mgr Mariola Drwal

 

Wykonanie strony www Redruk.pl